top of page
cvxmum - bg.png
Home.png

        การเชื่อมต่อข้ามแพลตฟอร์ม ระหว่างแพลตฟอร์มจุฬาฯเวิร์ส และ MDCU MedUMore โดยแพลตฟอร์มจุฬาเวิร์สซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับ

การเข้าถึงเนื้อหาในรูปแบบเสมือนจริง ร่วมมือกับ MedUMore ที่เป็น

พื้นที่ี่ให้บริการด้านความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ในรูปแบบออนไลน์

ดังนั้นเพื่อยกระดับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพขั้นสูงของผู้ใช้ ให้ครบวงจรมากขึ้น และ ผู้ใช้สามารถมีประสบการณ์ในการเรียน

การสอนที่แตกต่าง อีกทั้ง ตอบโจทย์ใน ข้อจำกัดบางอย่างที่ VDO

สองมิติแบบเดิมไม่สามารถทำได้ การร่วมมือกันในครั้งนี้ถือว่า

เป็นมิติใหม่และเป็นต้นแบบของการพัฒนาการเรียนการสอน

บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

ChulaVerse LOGO.png
bottom of page